index首页怎么调取子栏目

qingxiao   ·   发表于 2个月前   ·   技术交流

首页怎么调取子栏目,nav id = "nav",可以显示栏目名称

但是用 =$nav['id'] ,调取不了子栏目,直接报500错误

我想在首页显示书籍栏目,这样:

7 Reply   |  Until 2个月前 | 106 View

xh
发表于 2个月前

cid="id号"

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

xh
发表于 2个月前

{novel id="vo" limit="10" cid="2" order="id asc"}

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

qingxiao
发表于 2个月前

xh

2个月前

{novel id="vo" limit="10" cid="2" order="id asc"}

试验了一下,你好像搞错了,novel 控制的下面显示的小说,我要改的是上面的

变成

然后下面的小说显示对应的栏目小说。


type.html 里面就是这么写的

把它移到index里面去就不行了,cid=“$cid”一写就500,事实上任何写的都会500

{nav id="nav" cid="$cid"}

{nav id="$cid"}

{nav id="cid"}

{nav id="nav" cid="$nav['id']"}

{nav id="$nav['id']"}

等等,我都试过,直接500。。。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

xh
发表于 2个月前

<h2>武侠仙侠</h2>

{novel id="novel" limit="10" cid="8" newbook="1" order="hits desc"}

{if $i == 1}

<div class="block_top">

    <div class="image"><a href="{$novel['url']}"><img src="{$novel['pic']}" alt="{$novel['title']}"></a></div><dl><dt><a href="{$novel['url']}">{$novel['title']}</a></dt><dd>{$novel['content']|raw|strip_tags|mb_substr=0,45}......</dd></dl></div>

    {else/}

    <ul class="lis">

     <li><span class="s1">[{$novel['stitle']}]</span><span class="s2"><a href="{$novel['url']}">{$novel['title']|raw|strip_tags|mb_substr=0,15}</a></span><span class="s3">{$novel['author']}</span>

    </ul>

    {/if}

    {/novel}

你自己测试   cid="$cid " 是错误的  男生女生模板才可以直接调用$cid,其他页只能写子目录cid如上面的cid8你图片里 栏目我就是这种方式  显示全部子栏目也可以 ,参考后台模板管理  标签向导吧


仿的  笔趣阁  http://www.waqu.wang/还没  仿完整!

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

xh
发表于 2个月前


{nav id="vo" type="0"}

<div class="type box">

                        <p class="title">{$vo['title']}</p>

                        <ul class="list">

                        {nav id="v" cid="$vo['id']"}

                            <li><a href="{$v['url']}">{$v['title']}</a></li>

                            {/nav}

                        </ul>

                    </div>

                    {/nav}


评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

qingxiao
发表于 2个月前

xh

2个月前

<h2>武侠仙侠</h2>

{novel id="novel" limit="10" cid="8" newbook="1" order="hits desc"}

{if $i == 1}

<div class="block_top">

    <div class="image"><a href="{$novel['url']}"><img src="{$novel['pic']}" alt="{$novel['title']}"></a></div><dl><dt><a href="{$novel['url']}">{$novel['title']}</a></dt><dd>{$novel['content']|raw|strip_tags|mb_substr=0,45}......</dd></dl></div>

    {else/}

    <ul class="lis">

     <li><span class="s1">[{$novel['stitle']}]</span><span class="s2"><a href="{$novel['url']}">{$novel['title']|raw|strip_tags|mb_substr=0,15}</a></span><span class="s3">{$novel['author']}</span>

    </ul>

    {/if}

    {/novel}

你自己测试   cid="$cid " 是错误的  男生女生模板才可以直接调用$cid,其他页只能写子目录cid如上面的cid8你图片里 栏目我就是这种方式  显示全部子栏目也可以 ,参考后台模板管理  标签向导吧


仿的  笔趣阁  http://www.waqu.wang/还没  仿完整!

原来如此,晚上我试试

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

qingxiao
发表于 2个月前

xh

2个月前

<h2>武侠仙侠</h2>

{novel id="novel" limit="10" cid="8" newbook="1" order="hits desc"}

{if $i == 1}

<div class="block_top">

    <div class="image"><a href="{$novel['url']}"><img src="{$novel['pic']}" alt="{$novel['title']}"></a></div><dl><dt><a href="{$novel['url']}">{$novel['title']}</a></dt><dd>{$novel['content']|raw|strip_tags|mb_substr=0,45}......</dd></dl></div>

    {else/}

    <ul class="lis">

     <li><span class="s1">[{$novel['stitle']}]</span><span class="s2"><a href="{$novel['url']}">{$novel['title']|raw|strip_tags|mb_substr=0,15}</a></span><span class="s3">{$novel['author']}</span>

    </ul>

    {/if}

    {/novel}

你自己测试   cid="$cid " 是错误的  男生女生模板才可以直接调用$cid,其他页只能写子目录cid如上面的cid8你图片里 栏目我就是这种方式  显示全部子栏目也可以 ,参考后台模板管理  标签向导吧


仿的  笔趣阁  http://www.waqu.wang/还没  仿完整!

这个手动可以,就是不知道卡了个啥bug

页面宽1200,type模版里面显示1行4个栏目,我挪过来改成你这样手动指定,一行死活只能显示3个栏目,明明第四个位置就是空的,距离也是对的,它就要跑第2行去。。。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
LoginCan Publish Content